Info til medlemmene

Aktivitetsplan vår 2022

fredag 05. november 2021

Her finner du aktiviteter for våren 2022

 


Les mer....

Aktivitetsplan høst 2021

fredag 20. august 2021

Her finner du plan for høstsesongen 2021

 


Les mer....

Permisjonssøknad

onsdag 15. januar 2014

Dette skjemaet skal fylles ut ved permisjoner over fire uker.


Les mer....

Vedtekter

Her finner du vedtekter for Vinne musikkorps, siste gang revidert 15. februar 2016.

 

Vedtekter for Vinne Musikkorps

Revidert 15. februar 2016

§ 1 Organisasjon

Vinne Musikkorps (senere kalt korpset) er stiftet 20. oktober 1893 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF) gjennom NMF Trøndelag.

§ 2 Formål

Korpset har som formål å fremme interesse for utøvelse av musikk blant korpsmedlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og vennskap.

§ 3 Oppgaver

Korpset skal:

a) Legge forholdene til rette for best musikalsk kvalitet blant medlemmene ved å gi opplæring og videreutdannelse i så vel musikkteori, som ferdigheter på korpsinstrument og samspill.

b) Korpset skal være ansvarlig for drift av Vinne Storband som er underlagt Vinne Musikkorps sine vedtekter.

c) Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som for eksempel storband, ensemblespill og lignende.

§ 4 Medlemskap

a) Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

b) For å bli medlem i korpset må søkeren ha fylt 16 år, men styret kan ta opp yngre medlemmer dersom det ikke går utover skolekorpset. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte

c) De som i overgangsperioden er tilknyttet både skolekorpset og korpset skal regnes som medlem av skolekorpset, betale sin kontingent gjennom dette, og først og fremst holde sine forpliktelser overfor dette i tilfelle arrangementskollisjoner.

d) Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved sesongslutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding godtas. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

e) Medlemmer som søker permisjon skal levere skriftlig søknad til leder.

f) Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

g) Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

§ 5 Plikter

a) Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c) Utøvende medlemmer plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær, skal leder i ordenskapitlet eller styreleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

d) Medlemmene plikter å holde korpsets eiendeler i god stand. Skjødesløs behandling av eiendeler kan medføre økonomisk ansvar. Gjennomført vedlikehold registreres hos leder i effektutvalget minimum en gang per år.

e) Medvirkning i andre korps eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter skal godkjennes av styret. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter, plikter medlemmene å adlyde korpsledelse og instruktører. Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

f) Den til enhver tid fastsatte kontingent skal betales i rett tid. Dersom kontingenten ikke betales skal korpsets eiendeler leveres tilbake.

g) Medlemmene kan ikke nekte å motta valg eller andre plikter som årsmøtet pålegger dem, dersom de ikke er hindret til av gyldig grunn.

h) Styremedlemmer som har 2 år eller lengre tid i styret, kan si fra seg styreverv for samme tidsrom.

§ 6 Kontingent

a) Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

b) Kontingenten forfaller til betaling to ganger per år, i mars og oktober.

c) Medlemmer som har permisjon skal betale vanlig kontingent i permisjonstiden. Hvis ikke kontingent betales skal korpsets eiendeler leveres tilbake til korpset.

d) Aktive æresmedlemmer fbetaler kontingent som øvrige medlemmer.

e) Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember

§ 7 Korpsets virksomhet

Korpsets virksomhet følger i hovedtrekkene skoleåret, med avbrudd for juleferie, påskeferie og sommerferie.

§ 8 Dirigent/instruktører

a) Korpsets styre ansetter dirigent og eventuelle instruktører etter behov.

b) Det opprettes kontrakt i henhold til NMF's retningslinjer. Det skal foreligge instruks for dirigent og instruktør.

c) Dirigent og korps har gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Lønn fastsettes etter avtale.

§ 9 Årsmøte

a) Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet, og holdes i februar måned hvert år. Medlemmene innkalles til årsmøtet med minst 2 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende 8 dager før årsmøtet.

b) Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

- Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c) Følgende har tale - og forslagsrett:

- Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

d) Følgende har talerett:

- Representanter fra NMF

- Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

e) Saklista skal inneholde følgende:

1. Åpning

2. Konstituering (valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å skrive under protokollen )

3. Årsmelding

4. Revidert regnskap

5. Saker som legges frem av styret og innkomne forslag

6. Medlemskontingent

7. Honorarer/godtgjørelser

8. Budsjett for kommende år/sesong

9. Valg av styre, utvalg, revisorer og representasjon

f) Leder velges for 2 år og øvrige 6 styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at halvparten av øvrige styremedlemmer velges annethvert år. I tillegg velges 2 vararepresentanter for 1 år. De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

g) Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap.

h) Medlemmer av skolekorpset har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

i) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det skriftlig.

§ 10 Styret

a) Styret består av leder og 6 styremedlemmer.

1. Sekretær har ansvar for ut/inn post, protokollføring (i bok og på styreweb.com) og leder for musikkutvalg.

Musikkutvalg består i tillegg av 1 medlem fra hver instrumentgruppe, dirigent og en fra noteutvalg.

Representanter fra instrumentgruppene treblås, småmessing, grovmessing og slagverk velges på årsmøte.

2. Nestleder er leder av arrangementskomiteen som i tillegg har 4 medlemmer og er styrets bindeledd til Vinne storband.

3. Kasserer har ansvar for regnskap, budsjett, likviditet og er leder for økonomiutvalg som i tillegg har to medlemmer. En i økonomiutvalget skal være Lotteriansvarlig.

4. Styremedlem 1 er leder av effektutvalg som består av 3 underutvalg:

• Instrumentutvalg 2 medlemmer

• Effektutvalg/uniform 1 medlem

• Noteutvalg 3 medlemmer.

5. Styremedlem 2 er leder av ordenskapittel som i tillegg har to medlemmer.

Ordenskapittelets oppgaver er: Føre oppmøteprotokoll og rapportere til NMF, runde bursdager (for medlemmer og æresmedlemmer), følge opp hvem som skal ha forbundets hederstegn og ansvar for fanebærere.

Alt skal arkiveres på styreweb.com

6. Styremedlem 3 er leder av turkomiteen, som i tillegg har 2 medlemmer. Styremedlem 3 skal i tillegg fungere som stedfortreder ved fravær i styret, med unntak av leder.

b) Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§ 11 Uenigheter og tvister

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 12 Oppløsning

a) Oppløsning av korpset kan kun foretas av to på hverandre påfølgende årsmøter, og avgjøres med minst 2/3 flertall

b) Ved oppløsning blir det valgt en komité på 3 medlemmer som skal ta seg av eiendelene i korpset, og ivareta disse for evt. senere oppstart av et nytt korps.

c) Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§ 13 Endringer

Endringer i disse vedtektene kan kun fattes i ordinært årsmøte, og må da være vedtatt med minst 2/3 flertall.

 

Siste Nyheter

Beatles tribute

Vil du spille sammen med oss?

Skjermbilde 2020-08-04 kl. 09.22.39

Showkonsert med Atle Pettersen

3. november 2019 

Plakat Atle Pettersen 2019

Jubileumskonsert 2018

Velkommen på jubileumskonsert lørdag 3. november kl 16.

Skjermbilde 2018-10-27 kl. 09.59.39

Showkonsert med Trine Rein

Velkommen på konsert lørdag 4. november 2017.

Plakat Trine